Powered by ARAW

Polityka prywatności

Moon

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników serwisu Startup Wrocław pod adresem www.wroclaw.pl/startupy („Serwis”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000248319, NIP 8971710346, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 42 094 990,00 zł, zwana dalej „Administratorem”. 

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisu oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator wdrożył politykę ochrony danych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza informacje o użytkownikach zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Korzystanie z serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika. W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych może być wymagane w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi, na przykład w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego czy formularza dodania startupu. W takim wypadku, niepodanie danych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.

Administrator przetwarza dane użytkowników Serwisu w związku z prawnie uzasadnionym interesem w postaci: obsługi technicznej Serwisu, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania użytkowników, przesłane z ich inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza także dane użytkowników Serwisu, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera na podstawie ich zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Ponadto, Administrator przetwarza inne dane użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu, które są zanonimizowane oraz nie mają charakteru danych osobowych (szczegóły w punkcie 6 poniżej). 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej, użytkownicy są o tym informowani odrębnie. 

3. Odbiorcy danych

Podczas wykonywania różnego rodzaju zadań i projektów, realizowanych za pomocą lub pośrednictwem Serwisu, Administrator współpracuje z osobami trzecimi, w tym w szczególności z Gminą Wrocław, i może jej przekazywać administrowane dane osobowe. 

Ponadto, dane osobowe użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom: 

 • pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych; 
 • organy publiczne, którym dane mogą zostać przekazane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 
 • podmiotom współpracującym z Administratorem, takimi jak kancelarie prawne, obsługa IT, biura tłumaczeń;
 • organom publicznym, którym dane mogą zostać przekazane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • podmioty przetwarzające dane zbierane przez Serwis na podstawie zawartych umów powierzenia, takie jak podmioty obsługujące hosting strony internetowej. 
 • podmiotom publicznym takim jak: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Administrator korzysta z usług Google Ireland Ltd. („Google”), w ramach których Google pozyskuje te dane jako podmiot przetwarzający i tym samym nie ma uprawnienia do ich wykorzystania do celów własnych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google można uzyskać pod następującymi linkami: 

Z uwagi na powyższe, Administrator może przekazywać dane osobowe do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne (art. 46 RODO). Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

4. Okres przechowywania

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach: 

 • wysyłka newslettera oraz ewentualne przetwarzanie innych danych na podstawie zgody – w przypadku wycofania zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że istnieje inna podstawa ich przetwarzania w innym celu; wtedy wycofanie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania w celu, dla którego zgoda została udzielona;
 • dane osobowe związane ze zgłoszeniem startupu – do momentu usunięcia wpisu o startupie w Serwisie (prośba o usunięcie wpisu jest traktowana jako zgłoszenie żądania usunięcia danych);
 • dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania użytkowników – przez okres 24 miesięcy od dnia wymiany ostatniej wiadomości w wątku kontaktowym.

5. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Użytkownikowi, który przekazał swoje dane osobowe, przysługują następujące uprawnienia: 

 • dostęp do treści swoich danych, celach i sposobach ich przetwarzania 
 • sprostowanie danych, 
 • ograniczenie przetwarzania danych, 
 • usunięcie danych, 
 • przenoszenie danych, 
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez użytkownika na tej podstawie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed jej cofnięciem. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych w przypadku braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. 

Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt 7 poniżej. 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO. 

6. Pliki cookies

Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Serwisu.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne. 

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

7. Uwagi końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator okresowo może dokonywać weryfikacji Polityki Prywatności w celu wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych, jak i technologicznych. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki Prywatności, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: rodo@araw.pl lub korespondencyjnie na adres: 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

RODO

pl. Solny 14

50-062 Wrocław

Newsletter