Powered by ARAW

Regulamin

Moon

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I Definicje

 1. Usługodawca – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000248319, NIP 8971710346, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 34 092 990,00 zł.
 2. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem www.wroclaw.pl/startupy.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką Prywatności) stanowiącymi jego integralną część, określający zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
 • ogólne zasady korzystania z Portalu,
 • prawa i obowiązki Użytkowników, a także
 • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

II Zakres i warunki świadczenia usługi objętej regulaminem

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu przez Usługodawcę informacji, materiałów, plików i innych dokumentów bądź treści poprzez Portal, w tym także treści przygotowywanych przez partnerów Usługodawcy, a także usług polegających na przekierowaniu z Portalu na strony internetowe partnerów Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://startupwroclaw.pl/regulamin/?lang=pl, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, skontaktować się z Usługodawcą oraz wypełnić formularz umożliwiający dodanie startupu do bazy danych prowadzonej i udostępnianej przez Usługodawcę.
 4. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 5. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.
 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL w ramach Portalu, zawierającego treści udostępniane w ramach usług lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do takich stron.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 10. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce Prywatności.

III Techniczne warunki korzystania z portalu

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:

 1. posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

IV Ryzyko związane z korzystaniem z usług

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności:

 1. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;
 2. programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 5. łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 6. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

V Ochrona praw autorskich I innych praw

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Usługodawcy lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Treści udostępniane w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, czy kompletność zamieszczanych treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem treści ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem treści zamieszczonych w Portalu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamację składa się w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres startupwroclaw@araw.pl lub w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, II piętro, z dopiskiem „Reklamacja dot. portalu internetowego Startup Wrocław”.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny Użytkownika lub inne dane kontaktowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na złożoną reklamację, oraz
 • zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).

4. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

5. Reklamacje nie spełniające powyższych warunków będą pozostawione bez rozpoznania.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania. 
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://startupwroclaw.pl/regulamin/?lang=pl
 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Usługodawcę. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie https://startupwroclaw.pl/regulamin/?lang=pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.