Wroclaw logo
Wroclaw.pl

Oficjalny portal miasta

Kontakt z nami: +48 71 78 35 310

Pomoc
publiczna

Moon

Jakie formy pomocy publicznej są dostępne i jak można je uzyskać? Poznaj różne opcje, które pomogą Ci rozpocząć lub rozwinąć działalność.

Ulga IP Box

Jednym z dostępnych rozwiązań stanowiących formę podatkowego wsparcia dla start-upów prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) bezpośrednio związaną z wytwarzaniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulga IP Box. Ulga IP Box (Intellectual Property Box, Innovation Box lub Property Box) jest to preferencyjny sposób opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej polegający na obniżeniu poziomu opodatkowania do 5% dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej).

Blue moon

Powyższa preferencja ma zastosowanie do kwalifikowanych IP, do których zaliczamy patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podatnicy chcąc zatem skorzystać z ulgi IP Box powinni rozważyć, czy w ramach swoich start-upów wytwarzają kwalifikowane IP oraz prowadzą działalność B+R.

W kontekście działalności B+R należy wskazać, że jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przy czym, działalność B+R uprawniająca do skorzystania z ulgi powinna doprowadzić do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Ulga IP Box może być atrakcyjna również z perspektywy start-upów dopiero wchodzących na rynek, ponieważ ustawy podatkowe nie nakładają żadnych dodatkowych wymogów, co do rodzaju, skali, czy też częstotliwości prowadzonej działalności.

Warto jednak pamiętać, że dla celów stosowania ulgi IP Box podatnicy powinni prowadzić ewidencję, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Ulga B+R

Szansą dla start-upów prowadzących działalność B+R i uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może być tzw. ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają tzw. koszty kwalifikowane związane z działalnością badawczo-rozwojową zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Blue moon

Przepisy podatkowe w katalogu kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z ulgi wymieniają m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R, wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R, wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabywane wyniki badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności B+R, czy też odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności B+R niewynikające z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.

Określone w ten sposób koszty kwalifikowane mogą zostać odliczone w wysokości 100% od podstawy opodatkowania, natomiast w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150% kosztów kwalifikowanych.

Możliwość skorzystania z preferencji B+R została uzależniona od spełnienia następujących przesłanek tj. działalność podatnika jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, koszty działalności B+R są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz działalność nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Co ważne, ulga B+R przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe bez względu na charakter prowadzonej działalności. Na szczególną uwagę zasługują jednak przepisy B+R wprowadzające specjalne regulacje dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność.

Jeżeli nowopowstały start-up w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, wówczas przysługuje mu kwota do zwrotu odpowiadająca iloczynowi nieodliczonej kwoty kosztów kwalifikowanych oraz stawki podatku obowiązującej w danym roku.

Ulga na robotyzację

Podatnicy PIT i CIT prowadzący działalność przemysłową, którzy zdecydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na robotyzację. W ramach ulgi na robotyzację podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nabywają prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Blue moon

Do katalogu kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z preferencji należą w szczególności koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych, a także koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy podatkowe zawierają ponadto definicję robota przemysłowego, którym jest automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika

Odliczenie kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycją w robotyzację ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w latach 2022-2026.

Ulga na robotyzację w swoich założeniach oparta została na konstrukcji ulgi B+R. Z preferencji podatkowej będą mogli zatem korzystać wszyscy podatnicy PIT i CIT, a więc również start-upy niezależnie od wielkości, czy też branży w jakiej funkcjonują, jeżeli spełniają ustawowo przewidziane warunki.

Agata Żemełko, Doradca podatkowy | SDZLEGAL Schindhelm

fundusze europejskie - logotyp
unia europejska - logotyp