Wroclaw logo
Wroclaw.pl

Oficjalny portal miasta

Kontakt z nami: +48 71 78 35 310

Regulamin

Moon

Regulamin webinaru Przemysł 4.0 „Od pomysłu do realizacji. Automatyka fabryk - case study”

Regulamin webinaru Przemysł 4.0 „Od pomysłu do realizacji. Automatyka fabryk – case study”

 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. udziału w webinarze branży przemysł 4.0 pn. „Od pomysłu do realizacji. Automatyka fabryk – case study” organizowanym w dniu 29.03.2022 r. (zwanego dalej „Webinarem”) w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy (zwanej dalej „Platformą”), której dostawcą jest ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Organizatorem Webinaru jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000248319, NIP: 8971710346, REGON: 020204230, kapitał zakładowy w wysokości 32.090.990,00 złotych, wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Uczestnikami Webinaru mogą być osoby fizyczne, które zarejestrowały się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://sonda.wroclaw.pl/app/form?id=172. Brak rejestracji uniemożliwia udział w Webinarze. 
 4. Uczestnictwo w Webinarze jest bezpłatne.
 5. Osoby uczestniczące w webinarze zwane będą w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.
 6. Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.przemysl40.startupwroclaw.pl. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z wyżej wymienionej strony internetowej.
 • 2. WARUNKI ZGŁOSZENIA ORAZ UDZIAŁU W WEBINARZE
 1. Rejestracja polega na wprowadzeniu do odpowiedniego formularza danych, o których mowa w § 2 ust. 2. 
 2. Przy rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych Uczestnika:
  1. 2.1.imię, 
  2. 2.2.nazwisko, 
  3. 2.3.adres e-mail.
  4. 2.4.nazwę firmy
  5. 2.5.stanowisko
 3. Przy rejestracji Uczestnik może dobrowolnie podać również następujące dane osobowe:
  1. 3.1.nr telefonu, 
 4. Rejestracja uprawnia do otrzymania e-maila umożliwiającego zalogowania się do Platformy przez osobę korzystającą z podanego podczas rejestracji adresu e-mail.
 5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 3. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Organizator umieszcza na stronie internetowej www.przemysl40.startupwroclaw.pl informacje o przedmiocie webinaru, harmonogramie webinaru, o zaproszonych Gościach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 3. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Rejestracji wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Uczestników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy, której dostawcą jest podmiot zewnętrzny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu rejestracji i Platformy, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Webinar.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 • 4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
 1. Zakazuje się agitacji kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich podczas Webinaru.
 2. Uczestnik zobowiązuje się brać udział w Webinarze w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z Internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Zakazuje się Uczestnikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika ust. 1-2 powyżej, Organizator jest uprawniony do wydalenia Uczestnika z Webinaru .
 • 5. PUBLIKACJE UCZESTNIKÓW WEBINARU
 1. Uczestnicy uprawnieni są do publikowania treści na temat Webinaru w mediach, w tym w szczególności w mediach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, Twitter, itp.)  oraz na stronach internetowych (blogach, portalach, itp.). 
 2. Relacje publikowane przez Uczestników: 
  1. nie mogą naruszać dóbr osobistych oraz godności Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności innych Uczestników oraz sponsorów, partnerów lub prelegentów występujących w trakcie Konferencji, ani naruszać przepisów prawa,
  2. nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. nie mogą agitować kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich. 
 3. Wszelkie prawa treści publikowanych w ramach Webinaru oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Webinaru), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Uczestników, należą do Organizatora lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 4. Udział w Webinarze nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści związanych z ani publikowanych podczas Webinaru, ani jego poszczególnych elementów. Uczestnicy bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z treści publikowanych podczas Webinarze (w tym utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 • 6. WYMAGANIA TECHNICZNE I szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem (ogólnie związanych z korzystaniem Internetu). Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Organizatora środków zabezpieczających infrastrukturę Organizatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności:
 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;
 3. programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania Uczestnika, które gromadzą informacje o Uczestniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 4. spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną;
 5. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 6. łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 7. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 1. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są pod adresem www.przemysl40.startupwroclaw.pl 
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną są następujące:
 1. posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej;
 • 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
 1. W momencie rejestracji na Webinar, Uczestnik, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox), może wyrazić zgodę na:
  1. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przesyłania komunikatów dotyczących Webinaru, a także przyszłych działań i wydarzeń organizowanych przez Organizatora, w formie wiadomości e-mail. 
  2. na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, informacji handlowej od Organizatora, a także na użycie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  3. udostępnienie danych osobowych partnerowi webinaru w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tego podmiotu.
  4. otrzymywanie od partnera Webinaru drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez ten podmiot.
 2. Dane osobowe Uczestników Webinaru będą przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”). Podanie danych określonych w § 2 ust. 2 jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość wzięcia udziału w Webinarze.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Webinaru podawanych przy rejestracji na stronie www.przemysl40.startupwroclaw.pl jest Organizator. 
 4. Dane Uczestników administrowane przez Organizatora będą przetwarzane:
  1. w celu uczestnictwa w Webinarze – w takim przypadku przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Uczestnik;
  2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Webinarze – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;
  3. w celu przesłania komunikatów dotyczących Webinaru, a także przyszłych działań i wydarzeń organizowanych przez Organizatora, w formie wiadomości e-mail – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika, a do przetwarzania dochodzi tylko w przypadku, gdy została ona wyrażona;
 5. Uczestnik Webinaru ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.
 6. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt 4.1. i 4.3.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 8. Każdy Uczestnik Webinaru ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 5-8 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@araw.pl
 10. Każdy Uczestnik Webinaru ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:
  1. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 4.1. powyżej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zakończenia Webinaru;
  2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 4.2. powyżej przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Webinaru;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 4.3. powyżej przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 12. Uczestnik może kontaktować się bezpośrednio z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z organizacją Webinaru. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym u Organizatora można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@araw.pl.
 13. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika jest ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a powierzenie odbywa się w celu umożliwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w Webinarze. Jednocześnie dane osobowe mogą być przesyłam i wyświetlane do innych Uczestników Webinaru. Korzystanie z platformy podlega Regulaminowi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting z którymi można zapoznać się pod adresem:  https://clickmeeting.com/pl/legal. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione innemu podmiotowi – partnerowi Webinaru, jeżeli uczestnik wyrazi na to zgodę zgodnie z § 7 pkt 1.3 i 1.4. 
 14. Organizator na podstawie danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosuje profilowania.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinaru. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestników.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczących Targów/Konferencji przysługuje jedynie Uczestnikom biorącym udział odpowiednio w Targach/Konferencji.
 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 2 powyżej, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: araw@araw.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W przypadku, gdy Organizator dokona zmian w Regulaminie, Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na stronie www.przemysl40.startupwroclaw.pl. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z dniem ich publikację. Korzystanie przez Uczestnika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Webinarze będą rozstrzygane przez sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa polskiego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
fundusze europejskie - logotyp
unia europejska - logotyp