Wroclaw logo
Wroclaw.pl

Oficjalny portal miasta

Kontakt z nami: +48 71 78 35 310

Regulamin wydarzenia

Moon

Regulamin wydarzenia Startup Wroclaw: Ewolucje

REGULAMIN WYDARZENIA STARTUP WROCLAW: EWOLUCJE

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. udziału w konferencji pod nazwą „Startup Wroclaw: Ewolucje”, organizowanej w dniu 26 maja 2022 r. (zwanej dalej „Wydarzeniem”).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000248319, NIP: 8971710346, REGON: 020204230, kapitał zakładowy w wysokości 34.094.990,00 złotych, wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Wydarzenie obejmować będzie jedną część – część konferencyjną – polegającą na zorganizowaniu jednodniowej konferencji stacjonarnej, która odbędzie się w dn. 26 maja 2022 r. (dalej: “Konferencja”). Konferencja będzie transmitowana online za pośrednictwem aplikacji Hopin.  
 4. Uczestnikami Konferencji są osoby fizyczne, które zarejestrowały się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://app.evenea.pl/event/evolutions/ do dnia 24 maja 2022 r. Brak rejestracji uniemożliwia udział w Konferencji. 
 5. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne 19 PLN brutto. Zakup biletu na Wydarzenie uprawnia również do wstępu na konferencję Wolves Summit 2022 odbywającą się w dniach 24-27 maja 2022 r. Szczegóły na temat wydarzenia Wolves Summit 2022 znajdują się pod adresem: https://www.wolvessummit.com/
 6. Osoby uczestniczące w Konferencji zwane będą łącznie w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem https://startupwroclaw.pl/regulamin-wydarzenia-startup-wroclaw-ewolucje/?lang=pl. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z wyżej wymienionej strony internetowej.

§ 2.

WARUNKI ZGŁOSZENIA ORAZ UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. Rejestracja polega na wprowadzeniu do odpowiedniego formularza danych, o których mowa w § 2 ust. 2. 

2. Przy rejestracji  wymagane jest podanie następujących danych osobowych Uczestnika:

2.1 imię, 

2. 2 nazwisko, 

2. 3 adres e-mail.

3. Przy rejestracji Uczestnik może dobrowolnie podać również następujące dane osobowe:

3.1 nazwę firmy,

3.2 stanowisko. 

4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator umieszcza na stronie internetowej www.evolutions.startupwroclaw.pl agendę  Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  agendzie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 3. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Rejestracji wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Uczestników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu aplikacji Hopin, których dostawcą jest podmiot zewnętrzny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu rejestracji, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Wydarzenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§ 4.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Zakazuje się agitacji kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się brać udział w Wydarzeniu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z Internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Zakazuje się Uczestnikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika ust. 1-2 powyżej, Organizator jest uprawniony do wydalenia Uczestnika z Wydarzenia.

§ 5.

PUBLIKACJE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 1. Uczestnicy uprawnieni są do publikowania treści na temat Wydarzenia w mediach, w tym w szczególności w mediach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, Twitter, itp.)  oraz na stronach internetowych (blogach, portalach, itp.). 
 2. Relacje publikowane przez Uczestników: 
  1. nie mogą naruszać dóbr osobistych oraz godności Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności innych Uczestników oraz sponsorów, partnerów lub prelegentów występujących w trakcie Konferencji, ani naruszać przepisów prawa,
  2. nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. nie mogą agitować kandydatów uczestniczących w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich. 
 3. Wszelkie prawa treści publikowanych w ramach Wydarzenia oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Wydarzenia), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Uczestników, należą do Organizatora lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 4. Udział w Wydarzeniu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści związanych z ani publikowanych podczas Wydarzenia, ani jego poszczególnych elementów. Uczestnicy bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z treści publikowanych podczas Wydarzenia (w tym utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

§ 6.

WYMAGANIA TECHNICZNE I SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem (ogólnie związanych z korzystaniem Internetu). Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Organizatora środków zabezpieczających infrastrukturę Organizatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności:

1.1 obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;

1.2 programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania Uczestnika, które gromadzą informacje o Uczestniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

1.3 spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną;

1.4 wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;

1.5 łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

1.6 czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są pod adresem https://startupwroclaw.pl/polityka-prywatnosci/?lang=pl

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną są następujące:

3.1 posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz

3.2 zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej lub aplikacji Hopin.

§ 7.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. W momencie rejestracji na Konferencję, Uczestnik, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox), może wyrazić zgodę na:
  1. 1 przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia, a także przyszłych działań i wydarzeń organizowanych przez Organizatora, w formie wiadomości e-mail. 
  2. 2 na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, informacji handlowej od Organizatora, a także na użycie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”). Podanie danych określonych w § 2 ust. 2 jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia podawanych przy rejestracji na stronie https://app.evenea.pl/event/evolutions/, jest Organizator. Dane Uczestników administrowane przez Organizatora będą przetwarzane:

3.1 w celu uczestnictwa w Wydarzeniu – w takim przypadku przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Uczestnik;

3.2 w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;

3.3 w celu przesłania komunikatów dotyczących Wydarzenia, a także przyszłych działań i wydarzeń organizowanych przez Organizatora, w formie wiadomości e-mail – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika, a do przetwarzania dochodzi tylko w przypadku, gdy została ona wyrażona.

4. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.

5. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt 3.1. i 3.3.

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

7. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 4-7 powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@araw.pl. Ponadto, Organizator umożliwi wycofanie zgody w każdej komunikacji e-mailowej, poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji.

9. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy:

10.1 dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 3.1. powyżej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zakończenia Wydarzenia;

10.2 dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 3.2. powyżej przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu;

10.3 dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w pkt 3.3. powyżej przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

11. Uczestnik może kontaktować się bezpośrednio z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z organizacją Wydarzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym u Organizatora można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@araw.pl.

12. Organizator na podstawie danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosuje profilowania.

13. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika są: EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (powierzenie odbywa się w celu umożliwienia Użytkownikowi rejestracji) oraz Bridge – East Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (powierzenie odbywa się w celu obsługi technicznej Wydarzenia), Hopin Ltd. (dostawca usługi eventu online), a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi obsługi teleinformatycznej i utrzymania serwerów. Polityki prywatności dostawców można znaleźć pod poniższymi linkami: https://hopin.com/legal/security oraz https://app.evenea.pl/downloads/dostawcy-uslug.pdf

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google Ireland Ltd, w ramach których podmiot ten pozyskuje dane jako podmiot przetwarzający i nie ma uprawnienia do ich wykorzystania do celów własnych.  Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google opublikowano pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Z uwagi na powyższe, Administrator może przekazywać dane osobowe do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne (art. 46 RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego zapewniającego odpowiedni poziom ochrony danych bez specjalnego zezwolenia, na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), tj. Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na ten temat opublikowano na stronie internetowej pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia i odwołania Wydarzenia. Organizator zwróci uczestnikom równowartość kwoty poniesionej na zakup biletów.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom biorącym udział w     Konferencji.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: araw@araw.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W przypadku, gdy Organizator dokona zmian w Regulaminie, Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na stronie internetowej https://startupwroclaw.pl/regulamin-wydarzenia-startup-wroclaw-ewolucje/?lang=pl. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z dniem ich publikację. Korzystanie przez Uczestnika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa polskiego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
fundusze europejskie - logotyp
unia europejska - logotyp